بازی با اعداد

چاپ
امتیاز کاربران: / 2
ضعیفبهترین 
bazi-ba-adad

 

شرح بازی:

 

مربی یا معلم ورزش 10 نفر از بچه ها را به کنار تخته سیاه فراخوانده و می خواهد که به طور مرتب بایستند و حواسشان را جمع کنند ( این بازی به طور نشسته نیز عملی است.)

 

نفر اول با گفتن شماره ی یک بازی را شروع می کند . نفر دوم (دو) نفر سوم (سه) و ... هر کدام از بچه ها که به شماره های 5 و 10 می رسند بایستی به جای گفتن شماره ، کلمه ی (هوپ) را بگویند . چنانکه اگر کوچکترین مکث و اشکالی در ادای لفظ (هوپ) و یا ارقام داشته باشند از دور مسابقه خارج می شوند.

 

با خارج شدن او ، نفر بعدی ، باز مسابقه را از شماره ی (یک) شروع کرده و بازی ادامه می یابد. به تدریج با بروز اشکال ، یکی یکی از دور مسابقه کنار گذاشته می شوند تا آخرین نفر که بازی را بدون مکث و اشتباه به پایان رسانده ، برنده ی مسابقه شناخته شود.