روباه و جوجه ها

چاپ
امتیاز کاربران: / 3
ضعیفبهترین 
robaho-jojeh

 

robaho-jojeh2

شرح بازی:

بچه ها دور هم جمع می شون و در محل بازی، نقاطی را به نام کمینگاه روباه، لانه و حریم مرغ و جوجه ها مشخص می کنند. سپس یکی از آنها، به عنوان روباه، و دیگری به عنوان مرغ و بقیه نقش جوجه را بازی می کنند.

مرغ و جوجه ها، مطابق شکل، روی خط حریم، و روباه در کمینگاه قرار می گیرند.

جوجه ها به دنبال مادرشان از لانه ی خود خارج و در محوطه قدم می زنند تا اینکه به نزدیکی کمینگاه روباه می رسند و مرغ به طور مکرر وقت را از روباه می پرسد و روباه به ساعتش نگاه می کند و جواب نمی دهد. وقتی احساس کرد که جوجه ها نزدیک شده اند و موقع حمله است، می گوید: نصف شب! و از کمینگاه بیرون می جهد.

آنگاه مرغ و جوجه ها از ترس گرفتاری به طرف پناهگاه خود فرار می کنند. روباه آنها را دنبال و سعی می کند یکی از آنها را بگیرد و یا از پشت با دست لمس کند.

اگر موفق نشد که هیچ، دوباره به کمینگاه برمی گردد و همان مرحله تکرار می شود. ولی چنانچه اگر یکی را شکار کرده باشد او را با خود به کمینگاه می برد.

این بار در ادامه ی بازی، روباه تنها نیست و دوتایی مرغ و جوجه ها را تعقیب و شکار خواهند کرد یعنی هر جوجه ای که شکار می شود، بر تعداد روباه ها افزوده می شود و الی آخر. و آخرین جوجه ی زرنگ، برنده ی بازی است.