قصه های سنتی

 

by Photos8.com

 

بازی قایم موشک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی دریا و ماهی

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی الک و دولک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی وسطی

ادامه مطلب

 

 
 

عروسی خانم موشه

پست الكترونيكي چاپ PDF

در روزگاران قدیم  دو تا موش که با هم زن و شوهر بودند دختر زیبایی داشتند که موقع ازدواجش رسیده بود. این دختر خواستگارهای زیادی داشت ولی پدر و مادرش همیشه میگفتند ما دختر زیبایمان را به هر کسی نمی دهیم .  یک روز آقا موشه از زنش پرسید: به نظرت چه کسی لیاقت همسری دخترمان را دارد؟

خانم موشه آهی کشید و گفت: اگر دخترمان با خورشید عروسی کند خوشبخت ترین موش  دنیا می شود.

آقا موشه رو کرد به خورشید و گفت:آقا خورشید تو قوی ترین مرد دنیا هستی دختر ما را می خواهی؟

خورشید لبخندی زد وگفت: ممنون از اینکه مرا لایق دختر زیبایتان میدانید ولی از من نیز قوی تر وجود دارد.

آقا موشه پرسید: چه کسی از تو قویتر است؟

خورشید جواب داد:ابر

همین موقع ابرها جلوی خورشید را گرفتند. خورشید از پشت ابرها گفت: می بینی که دیگر نمی توانم کاری کنم.

آقا موشه رو کرد به ابر وگفت: آقای ابر شما قویترین موجود دنیا هستید با دختر من عروسی میکنید؟

ابرجواب داد: ممنونم ولی باد از من هم قویتر است.

دراین موقع باد تندی وزید و ابر ها را چند تکه کردو با خودش برد.

آقا موشه روکرد به بادو گفت:آقا ی باد شما قویترین مرد دنیا هستی با دختر زیبای من ازدواج می کنی ؟

باد گفت: دیوار از من هم قویتر است. من هر کاری کنم دیوار از جایش تکان نمی خورد. در این موقع باد باتمام قدرت به دیوار کوبید ولی دیوار اصلا تکان نخورد.

آقا موشه رو به دیوار کرد وگفت: آقای دیوار شما قویترین مرد دنیا هستی با دختر من ازدواج می کنید؟

دیوار جواب داد : اصلا اینطور نیست موش از من هم قویتر است دندانهایش به راحتی سوراخم می کند.

ناگهان دیوار زد زیر گریه وبا انگشت موشی را نشان داد که در حال کندن دیوار بود .

آقا موشه از موش جوان خواست تا با دخترش ازدواج کند.

موش جوان با خوشحالی تمام پذیرفت وقول داد دختر زیبای آقا موشه را خوشبخت کند.

آنها با هم عروسی کردند وسالهای سال با خوشبختی در کنار هم زندگی کردند.   • نتیجه گیری:


همه موجودات دارای نقاط ضعف و قوتی هستند وبرای شناخت آنها نباید تک بعدی به آنها نگریست وفقط موارد مثبت را در نظر گرفت هر موجودی نقطه ضعفهایی دارد که او را در مقابل قویتر از خود آسیب پذیر می کند . واین در همه موجودات عالم صادق است . و علت برتری انسان به سایر موجودات و اشرف مخلوقات بودن او این است که این نقاط ضعف را با درایت وعقل می پوشاند. ولی سایر موجودات این توانایی را ندارند. درنهایت باید همیشه به این نکته توجه کرد که تنها ذات اقدس الهی است که از هر کاستی مبراست بنابراین تنها اوست که شایسته پرستش وعبودیت است.

نظر دهید


کد امنیتی
Refresh

موقعیت شما : قصه گویی عروسی خانم موشه