قصه های سنتی

 

by Photos8.com

 

بازی قایم موشک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی دریا و ماهی

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی الک و دولک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی وسطی

ادامه مطلب

 

 
 

خرگوش زیرک

پست الكترونيكي چاپ PDF

یکی بود یکی نبود یک جنگل بودپر از درخت توی این جنگل بزرگ یک دسته فیل زندگی می کردند.که به همه حیوانات زور می گفتند و چون زیاد بودند و قوی، هر چه دستور می دادند، حیوانات جنگل ازترسشان اطاعت می کردند، روزی ازروزها، رئیس فیل ها که خیلی زورگو بود، چند تکه سنگ بزرگ توی آب رودخانه انداخت و آب رودخانه پشت سنگ ها جمع شد و بقیه رودخانه خشک شد. رییس فیل ها و چندفیل دیگر توی جنگل به راه افتادند و شیپور زدندکه ما اب رودخانه را به روی حیوانات جنگل بستیم. ازاین به بعد هرکس بخواهد اب بخورد، بایدهدیه یا غذایی برای فیل ها بیاورد، حیوانات جنگل انقدر برای فیل ها غذا و هدیه برده بودند تا اب بخورند که دیگر هدیه وغذایی نداشتند. ان ها تشنه بودند ونمی توانستند کاری بکنند. تا اینکه یکی ازخرگوش ها، همه حیوانات جنگل راجمع کرد زیر درختی بلند و گفت "من فکری دارم" یواش یواش به حیوانات گفت که می خواهد چه کنند. رفت به طرف دسته فیل ها و به رییس فیل ها گفت "من دوست ماه هستم، ماه دستور داده که اب رابرای حیوانات باز کنید. او از این کار شما عصبانی شده و گفته اگر به دستور او توجه نکنید، بلایی بزرگ برسر شما خواهد آورد و اگر می خواهید باور کنید ، امشب کنار رودخانه بیایید از آب ان بنوشید تا ببینید ماه چقدر عصبانی شده :

شب شد و فیل ها که می خواستند بفهمند خرگوش راست می گوید یا دروغ، به کنار رودخانه رفتند. آب مثل آیینه صاف بود و عکس ماه در آن افتاده بود. رییس فیل ها خرطومش را در آب صاف رودخانه کرد تا آب بخورد که آب تکان خورد. عکس ماه که درآب افتاده بود لرزید فیل ها فکر کردند که لرزش عکس ماه به دلیل عصبانیت اوست. آن ها ترسیدند و فریاد زدند و پا به فرارگذاشتند و به بیابان رفتندحیوانات جنگل جشن گرفتند و آب رودخانه رابازکردند و از زیرکی خرگوش خوشحال شدند.

« محمد  بخت »

 

  • هدف:نشان دادن ارزشمندی کارخوب وپستی وزشتی کارهای ناشایست.
  • معایب:زورگویی فیل هاصفت بسیار بدی است که بایدبرای بچه هاتوضیح دادکه ازاندوری کنند.
  • محاسن:این داستان افرادرادعوتوتشویق به چاره جویی واتحادبرای حل مشکلات می کند.
  • نتیجه گیری:کسانی که کارهای خوب انجام دهند درانجام ان موفق هستندوکسانی که کارهای ناشایست انجام دهندعاقبت شکست می خورند.
  • پیشنهاد:هنگام قصه گویی بهتراست همراه باتعریف قصه تصاویر مربوط به قصه  تهیه شده وبه کودکان نشان داده شود

نظر دهید


کد امنیتی
Refresh

موقعیت شما : قصه گویی خرگوش زیرک